Vyhledat v katalogu

Drobečková navigace

Úvod > Obchodní podmínky

Obchodní podmínky - platné pro internetový obchod

1. Společnost

Robert Havrda - MOTO HAVRDA, IČ: 684 59 980, DIČ: CZ6609070402

Obchodní podmínky jsou platné do doby vydání nových obchodních podmínek.

2. Objednávka

Kupní smlouva na jejímž základě je realizován prodej zboží prodávajícím kupujícímu vzniká na základě závazného potvrzení objednávky. Za závazné se považuje potvrzení telefonické, a to takové, které je realizováno po předchozím odeslání elektronické objednávky (potvrzení o přijetí objednávky do systému není potvrzení objednávky). Kontakt nutný k potvrzení objednávky provádí zpravidla prodávající po ověření dostupnosti a termínu dodání požadovaného zboží. Prodávájícím potvrzená objednávka (nebo její část) je pokládána za závaznou pro obě strany pokud nedojde k porušení podmínek smluvených v době potvrzení. Za podstatné podmínky se považuje zejména obsah objednávky (přesná specifikace zboží a jeho počtu), cena za zboží a přepravu, způsob a termín doručení. V případě osobního odběru zboží se za datum a místo uzavření kupní smlouvy považuje datum převzetí zboží (toto datum bude uvedené též na ZL).

3. Storno objednávky

Storno objednávky ze strany kupujícího:

  • Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoli před jejím závazným potvrzením. Po závazném potvrzení objednávky jen v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání. V případě stornování potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající uplatní právo na úhradu škody zejména v případě nákupu zboží "na objednávku", které bylo nutné na přání zákazníka obstarat nebo v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů, jako zbytečná doprava atp.

Storno objednávky ze strany prodávajícího:

  • bez udání duvodu
  • zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu (nejpozději však do 10 pracovních dnů).

4. Odstoupení od kupní smlouvy (zásilkový obchod)

Odstoupení od kupní smlouvy se dále rídí zákonem c. 367/2000 (více v dalších bodech).

V souladu se zákonem c. 367/2000 máte jako zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od prevzetí zboží. Toto právo je podmíněno nákupem jako fyzická osoba (nikoliv na IČO). Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhute, žádáme Vás o dodržení níže uvedených podmínek:

·  Kontaktujte nás, že žádáte o odstoupení od smlouvy a uvedte císlo objednávky, varibilní symbol a datum nákupu. Pokud jste již zboží obdržel-a a převzal, zašlete jej zpět na naší adresu uvedenou v sekci kontakt.

·  K odstoupení od kupní smlouvy je nutný originál doklad o koupi V případě, že jednáním kupujího vznikne prodávajícímu škoda, je kupující povinnen tuto škodu uhradit (zejména neúplný obsah, poškozený obsah atd.)

Zboží, prosíme, posílejte doporucene a pojištené, jelikož nerucíme za jeho prípadnou ztrátu na ceste k nám (doporucene neznamená na dobírku).

Pri splnení všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme prevodem na Váš úcet a do 14 pracovních dnu po odstoupení od kupní smlouvy. Podmínkou je fyzickém vrácení zboží zboží.

V prípade nesplnení nekteré z výše uvedených podmínek nebudeme akceptovat odstoupení od spotrebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpet nebo bude uschováno na naši provozovne za manipulacní poplatek ve výši 1% prodejní ceny zboží za den uschování (tento poplatek zahrnuje zejmena manipulaci, prostor na uschování a pojištení cizích vecí movitých).

5. Dodací podmínky

Dodávky predmětu plňení (objednaného zboží) budou dle dostupnosti produktu a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu, obvykle do 1–5 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky, ve výjimečných případech muže být dodací lhůta delší, po domluvě s kupujícím.

Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu plňení na uvedené místo. Součástí dodávky není instalace předmětu plňení. Dopravu na adresu určení zajištuje prodávající. Zásilka se zbožím vždy obsahuje daňový doklad, návod na používání výrobku.

Rozvoz zboží zajištujeme po celé České republice. Náklady na dopravu zboží rozlišujeme podle zvoleného způsobu.

Konkrétní způsob dodání si zvolí zákazník, aktuální ceník je uveden na internetu v sekci košík nebo písemně na provozovně prodejce.

6. Dodatečné změny v údajích

Změny ve fakturačních údajích po expedici zásilky jsou zpoplatněny částkou 300,- Kč za změnu. Sazba se zejména týka dodatečné změny nákupu z fyzické osoby na osobu právnickou, tj doplňení IČO a DIČ na fakturu. S fyzickou osobou obchodujeme na základě občanského zákoníku, zatímco s právnickou osobou dle obchodního zákoníku.

7. Odpovědnost za vady zboží a záruka

Nedílnou součastí obchodních podmínek jsou reklamační podmínky, ktere jsou v plném znění v sekci Reklamace nebo v písmeném provedení na provozovně prodávajícího.

8. Ochrana osobních dat

Respektujeme vaše soukromí. Abychom vám mohli nabídnout hodnotné služby, potřebujeme znát některá vaše osobní data. Tato data chráníme před zneužitím a nebudou nikdy poskytnuty žádnému třetímu subjektu.

Používáním tohoto internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o vás a vašich nákupech za výše stanovených podmínek.

Registrací zákazníka, žadatele o novinky, účastníka ankety a dalších jiných forem registrace automaticky souhlasíte, že můžete být informován o novinkách v našem internetovém obchodě mailem nebo telefonicky. Pokud si nadále nebudete přát tyto informace, máte možnost kdykoli jejich zasílání ukončit dle postupu uvedeného v každé zasílané zprávě.

Náš internetový obchod si vyhrazuje právo ustoupit od záruky bezpečnosti v případě napadení serveru neznámým pachatelem (heckerem). Pouze v takovém případě neplatí výše uvedená pravidla manipulace s daty.

9. Prodej a platba za zboží

Prodávající je majitelem zboží a prodává jej kupujícímu (zákazníkovi).

Zboží je majetkem prodávajícího do doby úplné zaplacení ceny zboží. Uhrazení plné častky je provedeno buďto osobně na provozovně prodávajícího, dobírkou v místě předání zboží (skrze smluvní spediční společnost) nebo bankovním převodem a to tak, že na účet prodávajícího musí být připsána plná cena zboží po odečtení bankovních a jiných poplatků.

10. Závěrečná ustanovení

Tyto Obchodní podmínky jsou platné pro všechny obchodní případy uzavírané mezi společností Robert Havrda - MOTO HAVRDA a kupujícím. Kupujícím se rozumí fyzická osoba stejně jako osoba právnická. Právní vztahy obou smluvních stran vzniklé na základě uzavřené objednávky se řídí v případě fyzické osoby ustanoveními občanského zákoníku, v případě právnické osoby obchodním zákoníkem.

V závislosti na změně příslušných právních norem, jakož i obchodní politice společnosti, si společnost Robert Havrda - MOTO HAVRDA, vyhrazuje právo Obchodní podmínky měnit. Tuto změnu a její účinnost společnost vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.kasa.cz stejně jako na kamenných provozovnách společnosti.

Reklamační řád

1. Odpovědnost za vady zboží a záruka

Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je kupující povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození za přítomnosti dopravce. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce, veškeré zboží je pojištěno. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavření škodní události s dopravcem poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Podepsáním přepravního listu kupujícím, kupující souhlasí s jeho převzetím a strvzujete, že dorazilo nepoškozené vinou dopravy. Na pozdější reklamce způsobené vinou dopravy nelze brát zřetel a budou zamítnuty.

Podrobnější informace k reklamacím mechanického poškození výrobku zjištěného při převzetí zboží nebo bezprostředně po rozbalení zásilky - viz. sekce Doprava

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.

Záruční doba všem osobám, používajícím výrobek pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není stanovena Občanským zákoníkem a stanovuje ji konkrétní dovozce zboží do ČR. Záruční doba uvedená na našich stránkách je určena pro koncové zákazníky, nikoliv pro firmy (nákup na IČO).

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (tzv. rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. V případě rozporu zboží se smlouvou má spotřebitel nárok na tzv. zjednání nápravy a to:

  • bezplatným uvedením spotřebního zboží do stavu odpovídajícího smlouvě prostřednictvím opravy
  • přiměřeným snížením kupní ceny
  • náhradním dodáním zboží
  • odstoupením od kupní smlouvy

Nejprve může spotřebitel požadovat u prodávajícího bezplatnou opravu nebo bezplatné náhradní dodání spotřebního zboží. Kupující má právo na výměnu zboží jen tehdy, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. O tom, zda je vada úměrná, rozhodne autorizované servisní středisko a to formou písemného posouzení této vady. V tomto případě bude zboží vyměněno za stejný kus, případně vrácena již zaplacená částka zpět.

Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého byla věc zakoupena. Je-li však v záručním listě uvedena jiná společnost určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u společnosti určené k provedení záruční opravy. V případě, že není možné zajistit opravu tímto způsobem, zajistí opravu prodávající.

V případě, že není reklamované zboží osobně předáno k reklamaci prodávajícímu, je kupující odpovědný za přepravu a případné škody při ní způsobené. K přepravě reklamovaného zboží používejte výhradně originální obaly. Přesto i v případě poškození nese plnou odpovědnost kupující a na jeho náklady bude poškozené zboží zasláno zpět, jelikož reklamace na základě mechanického poškození není uznatelná. Zásilka by měla být pojistěna.

2. Postup reklamace

Při uplatňování reklamace dodržujte následující chronologický postup:

Vyplňte formulář v sekci "Reklamace", kde uvedete zejména typ výrobku, jeho výrobní číslo, číslo prodejního dokladu a popis závady. Formulář je níže uvedený na této stránce.

Do dvou pracovních dnů Vám budou zaslány informace o dalším postupu (adresa autorizovaného servisního střediska, které je nejbližší Vašemu bydlišti nebo adresu, kam zašlete reklamované zboží a formulář "průvodka reklamovaného zboží").

Zašlete zboží na určenou adresu spolu s vygenerovaným formulářem. Ve vlastním zájmu, prosíme, zasílejte reklamované produkty určené servisu přímo na daný servis (adresu vám mile rádi sdělíme), v případě zaslání na provozovnu prodejce dojde pouze k prodloužení doby vyřízení reklamace z důvodu dodatečné přepravy. Zboží zasílejte pouze v originální obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, jinak neručíme za případné mechanické poškození při přepravě zboží do opravny autorizovaného servisu nebo do sídla naší provozovny.

Při osobním podání reklamace je nutné zboží předat též včetně původního obalu nebo odpovídajícího obalu zajišťující bezpečný transport. V opačném případě prodávající neručí za případné mechanické poškození při přepravě zboží do opravny autorizovaného servisu.